LA FUNDACIÓ CASA MUSEU REP EN CESSIÓ EL LLEGAT DE BLAI BONET


El President de la Fundació Casa Museu, Joan Rotger, ha signat avui dia 18/10/2012 amb els hereus del poeta i literat Blai Bonet, el conveni a partir del qual la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, passa a fer-se càrrec del llegat que deixà l'escriptor a la seva mort, esdevinguda l'any 1997.
En virtut del conveni, la Fundació passa a incorporar al seu fons literari el llegat de l’escriptor. Cal recordar que la Fundació s’encarrega ja actualment de la gestió de la Casa Museu Blai Bonet, situada al carrer Palma 74, en el municipi de Santanyí. Aquest immoble és propietat del Consell de Mallorca, que en té cedit l’usfruit a la Fundació, i fou la residència habitual de Blai Bonet durant gran part de la seva vida. En el seu moment, el Consell decidí adquirir-la amb la intenció que es convertís en la seu de la Casa Museu destinada a potenciar la divulgació de l'obra de l'escriptor.
L'expectativa de futur és que la divulgació i la consulta del llegat de Blai Bonet es duguin a terme a la Casa Museu ubicada a Santanyí, una opció que ara mateix resulta inviable per la necessitat d’executar, prèviament, una reforma integral de l’immoble. L'elevat cost econòmic d’aquesta operació ha endarrerit la reforma, i, per aquest motiu, el Consell proposà als hereus una fórmula alternativa consistent en la posada en marxa del projecte anomenat Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet, que es trobarà ubicat a un espai de la Casa de Cultura de Santanyí, cedit per la Corporació municipal.
Sota la gestió i la supervisió de la Fundació Casa Museu, aquest centre, que estarà operatiu, si s'acompleixen les previsions, en un termini màxim de mig any, funcionarà com espai d’arxiu i biblioteca, amb servei de consulta i zones reservades a l’exposició i divulgació. Aquestes tasques es realitzaran mitjançant una programació regular d’activitats i propostes didàctiques, aquestes darreres orientades, preferentment, als estudiants.
En conseqüència, com a resultat directe del conveni, les dues parts han acordat la constitució del Centre de Poesia Contemporània, que acollirà el llegat de Blai Bonet i estarà en marxa, únicament, fins el moment en què les disponibilitats pressupostàries permetin la reforma i millora de les dependències de la Casa Museu. Quan aquestes obres s'hagin executat, serà l’immoble situat al carrer Palma l'indret on es conservarà el llegat per tal de ser posat a l’abast dels investigadors, els estudiants i el públic en general.
La cessió del llegat ha quedat pactada per un període mínim de 10 anys, que podrà ser prorrogat durant altres 10 anualitats, si bé les condicions del conveni són susceptibles de ser revisades per les dues parts una vegada que les obres de reforma de la Casa Museu Blai Bonet hagin quedat enllestides.
El llegat està constituït per un primer conjunt de documentació que ja ha estat inventariada, i que va ser localitzada al despatx de l’autor en el moment de la seva mort. Aquesta part del llegat correspon, principalment, als darrers 10 anys de trajectòria literària de Blai Bonet.
Al mateix temps, la cessió inclou un segon conjunt de documentació diversa, encara no inventariada, que conté elements de capital importància. L’aportació d’aquesta segona part del llegat ve a completar de manera substancial l’herència literària de Blai Bonet, ja que s’hi han pogut identificar tant creacions pertanyents als seus primers anys d’activitat com escriptor com, també, peces corresponents a l’etapa de l’autor a Barcelona.
Igualment, formen part d’aquest llegat cedit pels familiars de Blai Bonet la totalitat de l’arxiu documental de l’escriptor, el fons complet de la seva biblioteca personal, i el conjunt del llegat artístic d’obra pròpia. Només queden exclosos de la cessió els béns artístics que formen part de la col·lecció privada de l'autor, integrada per obres d’altres artistes amb els quals Blai Bonet en mantingué relació.
En xifres concretes, el fons documental que forma part del llegat ara cedit al Consell és el següent: 127 registres corresponents a documentació, que comprenen manuscrits, mecanoscrits, plaguetes, cassettes, dibuixos i fotografies, entre d’altres elements; 337 registres que formen part de la correspondència de Blai Bonet; 186 registres d’hemeroteca; i 80 registres diversos, com ara invitacions, sobres amb fotografies o documentació personal.
A través de la revisió de tot aquest llegat, els estudiosos podran accedir a manuscrits de gran interès literari, com, per exemple, un esborrany de l’obra ‘La vida i els meus instants’, escrit íntegrament per Blai Bonet en una plagueta; diverses llibretes amb textos del seu darrer llibre de memòries, titulat ‘Pere Pau; i textos també de ‘Ramon’, una novel·la inacabada, o de ’Albons de Virgili’, un conjunt de poemes dedicats a l’obra de Biel March. Pel que fa a la correspondència, el llegat comprèn cartes dirigides a figures artístiques de la talla de Biel Mesquida, Toni Catany o Àlex Susanna, entre d’altres.
Entre la documentació purament administrativa també hi ha algunes curiositats de gran valor, com ara els contractes d’edició i producció cinematogràfica de la pel·lícula ‘El mar’, que Agustí Villaronga va dirigir a partir del text de Blai Bonet.
Finalment, el fons bibliogràfic comprèn 1.511 exemplars de la biblioteca personal de l’autor, als quals cal afegir-hi el llegat corresponent al fons artístic, constituït per 114 làmines o dibuixos realitzats per Blai Bonet.
Informació adicional